Ζητείται λογιστής

 • Κωδικός αγγελίας: 1912816

25/04/2019

Εταιρία  που δραστηριοποιείται στον Κλάδο Υγείας στη Λάρισα

 αναζητά Λογιστή

(κωδ.: ΛΟΓΙΣΤΗΣ_05/2019)

       Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για: 

 • Ορθή και ακριβή εφαρμογή του Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από  τη Νομοθεσία και τις διαδικασίες της Εταιρείας
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Προετοιμασία και  υποβολή όλων των δηλώσεων προς τις Φορολογικές και άλλες αρχές.
 • Έγκαιρη απόδοση προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς των πάσης φύσεως φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφορών.
 • Τήρηση των διαδικασιών για την διασφάλιση των διαθεσίμων (μετρητά, γραμμάτια, επιταγές).
 • H Σύνταξη του προγράμματος πληρωμών, της κατάστασης των διαθεσίμων και να επιμελείται των εισπράξεων.
 • Παρακολούθηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των αποσβέσεών τους
 • Κοστολόγηση και έλεγχος Λογιστικής Αποθήκης.
 • Λογιστικές Συμφωνίες (π.χ  υπολοίπων τραπεζών, πελατών, προμηθευτών κ.λ.π.)
 • Να συμμετέχει και να συνεργάζεται στο λογιστικό κλείσιμο μηνός
 • Παραγωγή οικονομικών αναφορών

Προφίλ Υποψήφιου:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι Οικονομικής ή Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α ΄ τάξης.
 • Προϋπηρεσία 3 έως 5 χρονιά κατ’ ελάχιστον σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στο κλάδο Υγείας
 • Καλή γνώση και χρήση μηχανογραφικών συστημάτων Λογιστικής
 • Άριστη γνώση MS OFFICE
 • Άριστη γνώση Αγγλικής
 • Επιθυμητό να είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Ικανότητες:

 • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα
 • Επικοινωνία και ομαδικότητα
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος

Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με σημείωση του κωδικού της θέσεως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: HEALTHRECRUITE@gmail.com

Βιογραφικά γίνονται  δεκτά  έως   15/06/2019